06-52500157 info@wisselkom.nl

Het is onvermijdelijk dat bij de grote processen van de Belastingdienst zo af en toe iets fout gaat en dat hoeft niet zo erg te zijn; zo kan een belastingaanslag te hoog worden vastgesteld of kan een teruggaaf ten onrechte achterwege blijven.

Natuurlijk is het dan voor een belastingplichtige vervelend als hij/zij adviseurs- of accountantskosten moet maken om die aanslag op het juiste bedrag vastgesteld te krijgen of die verwachte teruggaaf alsnog toegewezen te krijgen.
De wet voorziet in de mogelijkheid dat de Belastingdienst aan de belastingplichtige een vergoeding moet betalen als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Er is dan in zo’n situatie sprake geweest van een “onrechtmatige daad” van de Belastingdienst jegens de belastingplichtige.
U moet wel tijdig om die vergoeding vragen en de vergoeding is haast nooit voldoende om de gemaakte kosten geheel te dekken.

Het kan ook gebeuren dat u adviseurskosten moet maken om bijvoorbeeld de Belastingdienst te dwingen inhoudelijk te reageren op een eerdere (vragen)brief van u of uw verzoek om informatie. In dit soort situaties zal geen sprake zijn van een “onrechtmatige daad” van de Belastingdienst, maar eerder van een “onzorgvuldig handelen”.
In dit soort situaties zal de Belastingdienst uit zichzelf niet een kostenvergoeding verstrekken omdat hij vindt dat nu eenmaal geen sprake is van een onrechtmatige daad.

Recentelijk heeft de Nationale Ombudsman in zijn advies van 23 maart 2015, nummer 2015/063, aangegeven dat niet per definitie sprake moet zijn van een onrechtmatige daad om toch in aanmerking te komen voor een kostenvergoeding; ook een onzorgvuldig handelen kan reden voor een kostenvergoeding zijn.

De Nationale Ombudsman schrijft letterlijk: “De Belastingdienst vat de mogelijkheden om schadevergoeding te geven naar het oordeel van de Nationale ombudsman te beperkt op. Onzorgvuldig handelen kan op zichzelf, los van de juridische kwalificatie als onrechtmatige daad, aanleiding geven tot een vorm van financiële compensatie. Dit vloeit voort uit het behoorlijkheidsvereiste van coulante opstelling, dat inhoudt dat de overheid zich coulant opstelt indien vaststaat dat zij fouten heeft gemaakt.”.

Dus, hebt u in uw communicatie met de Belastingdienst kosten moeten maken, denk dan ook eens aan het advies van 23 maart 2015 van de Nationale Ombudsman