06-52500157 info@wisselkom.nl

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer W. Koolmees, en de Staatssecretaris van Financiën, de heer M. Snel, hebben door middel van hun brief van 24 juni 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van maatregelen om de zzp’ers te beschermen. Het betreft dan voornamelijk de bescherming van zzp’ers “aan de onderkant” van de arbeidsmarkt. De beide heren zijn van mening dat ze grote vorderingen hebben gemaakt en in hun brief vermelden ze concrete uitwerkingen.

Ik beperk me tot de maatregelen, welke toezien op zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het belangrijkste voorstel is de introductie van een minimumtarief van € 16,– per uur. Let op: dit is het bedrag, wat de zzp’er moet overhouden nadat hij alle kosten voor die aangenomen klus in aanmerking heeft genomen. In concreto zal in de meeste gevallen het in rekening gebrachte uurtarief van de zzp’er aanmerkelijk hoger – kunnen – liggen.

Het kabinet hanteert daarom de volgende uitgangspunten:

 • Door dit minimumtarief kunnen zzp’ers in hun levensonderhoud voorzien én zich verzekeren voor risico’s van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid dan wel kunnen ze bedragen voor die risico’s reserveren;
 • De zzp’er, die voltijd werkt (= 40 uur per week), zal in de meeste gevallen 67% van zijn gewerkte uren kunnen declareren. Dit laatste is gebaseerd op cijfers uit ….. 2012; juist ja, midden in de laatste crisis;
 • Het minimumtarief geldt dan voor alle uren, welke direct zijn gerelateerd aan die opdracht. Alle aan deze opdracht direct verbonden kosten moeten ook in aanmerking worden genomen;
 • Voor indirecte kosten moet een opslag van 15% worden meegenomen.

Als aan al het vorenstaande is voldaan, moet een minimumtarief onder aan de streep van ten minste € 16,– resteren.

Maar hoe gaat dit dan in de praktijk werken?

We moeten onderscheid gaan maken tussen een
a. zakelijke en
b. particuliere opdrachtgever.

Ad a. Zakelijke opdrachtgever

 • De zakelijke opdrachtgever moet tevoren aan de zzp’er een urenoverzicht en een kostenoverzicht (= duidelijk gespecificeerde offerte) vragen;
 • De zakelijke opdrachtgever moet dan beoordelen of de zzp’er ten minste die € 16,– per uur overhoudt;
 • De zakelijke opdrachtgever moet ook een nacalculatie maken respectievelijk ontvangen van de zzp’er en dit om te controleren of – ook achteraf bezien – de zzp’er aan de opdracht ten minste die €16,– per uur heeft overgehouden;
 • Blijkt nu uit de nacalculatie dat de zzp’er heeft gewerkt voor minder dan € 16,–, dan zal de zakelijke opdrachtgever dat verschil moeten bijbetalen!
 • De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de zzp’er aangeleverde informatie komt ook bij de zakelijke opdrachtgever te liggen

Ik vraag me echt af of en hoe een zakelijke opdrachtgever de juistheid en volledigheid van alle informatie moet dan wel kan controleren!

Naar mijn mening wordt hier nu een gigantische bureaucratie geïntroduceerd en dat kan nooit wenselijk zijn.

Ad b. Particuliere opdrachtgever

 • De particuliere opdrachtgever moet ook tevoren aan de zzp’er een urenoverzicht en een kostenoverzicht (= duidelijk gespecificeerde offerte) vragen;
 • De particuliere opdrachtgever moet dan beoordelen of de zzp’er ten minste die € 16,– per uur overhoudt;
 • De particuliere opdrachtgever hoeft echter niet een nacalculatie te maken respectievelijk te ontvangen van de zzp’er en hoeft dus ook niet te controleren of –  achteraf bezien – de zzp’er aan de opdracht ten minste die €16,– per uur heeft overgehouden;
 • Blijkt nu uit de nacalculatie dat de zzp’er heeft gewerkt voor minder dan € 16,–, dan heeft dit voor de particuliere opdrachtgever geen (financiële) gevolgen;
 • De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de zzp’er aangeleverde informatie blijft altijd bij de zzp’er. De particuliere opdrachtgever mag dus vertrouwen op diens offerte.

  Je zal maar een “oud vrouwtje” of “oud mannetje” zijn, die haar/zijn woonkamer wilt laten schilderen door een zzp’er. Wat moeten zij dan in vredesnaam doen met al deze papieren rompslomp, want dat is het?

Gelukkig zijn de heren Koolmees en Snel zich bewust van de stijging van de vervelende en noodzakelijke administratielasten. Maar ja, het is nu eenmaal voor een goed doel, te weten:
“….. de noodzaak om te voorkomen dat er een groep zzp’ers als werkende armen gaat functioneren ….”.

Mocht je als opdrachtgever niet voldoen aan de hiervoor geschetste voorwaarden, controles, et cetera, dan kan je flinke boetes tegemoet zien, te weten voor de particuliere opdrachtgever maximaal € 4.150,– en voor de zakelijke opdrachtgevers zelfs maximaal € 83.000,–.

De eerste reactie van een collega was erg duidelijk: “Degene die dit heeft bedacht, moet echt elk contact met de wereld al een paar jaar kwijt zijn.”

Ik sluit me volledig aan bij die opmerking.

NB: Inmiddels zijn de voorstellen uit de brief van 24 juni 2019 ter consultatie aangeboden op het internet, zie ook https://www.internetconsultatie.nl/minimumbeloningzelfstandigen