06-52500157 info@wisselkom.nl

In de gisteren bekend gemaakte Miljoenennota vermeldt het kabinet dat hij  “…. belastinguitstel [gaat] ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de 500.000 euro te belasten in box 2”.

Deze voorgenomen en niet uitgewerkte (want deze is niet nader geconcretiseerd) maatregel, verbaast mij toch.
Een DGA en zijn (kan uiteraard ook: haar) B.V. moeten ten opzichte van elkaar zakelijk handelen. Dat wil zeggen: zoals tussen derden gebruikelijk is. Dit betekent dat bij een rekening-courantverhouding sprake zal moeten zijn van
– goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders
– schriftelijke vastlegging
– zakelijke rentevergoeding
– afspraken over aflossingen en
– bij voorkeur, maar geen verplichting, voldoende vorm van zekerheid.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan is naar mijn mening geen sprake van enige vorm van “belastinguitstel”, want het is een gewone rekening-courantschuld aan de B.V. Zo’n rekening-courantschuld is niet anders dan een rekening-courantschuld aan bijvoorbeeld een bank.
De Belastingdienst zal ook telkens beoordelen of de rekening-courantschuld nog wel in fiscale zin “zakelijk” is en dus voldoet aan de hierboven vermelde eisen/kenmerken. Is dat mogelijk niet (meer) het geval, dan zal de Belastingdienst het bedrag van de rekening-courantschuld als een zogenoemde uitdeling aanmerken en wordt er  belasting geheven. Van belastinguitstel zal naar mijn mening dan ook geen sprake kunnen zijn.

De maatregel verbaast mij des te meer omdat bij een vergelijkbare rekening-courantschuld aan bijvoorbeeld een bank geen inkomstenbelasting over die schuld hoeft te worden betaald. Ook aangaande deze rekening-courantschuld betaalt de DGA gewoon rente en zal hij deze schuld te zijner tijd moeten aflossen.

In de Miljoenennota wordt overigens alleen gesproken over een rekening-courantschuld en niet over leningen. Ik weet (nog) niet waarom leningen van € 500.000 of meer niet zullen worden belast.

Ik ben daarom benieuwd of de aangekondigde maatregel uiteindelijk wel doorgang zal vinden.