06-52500157 info@wisselkom.nl

Wanneer je als ondernemer je onderneming met winst verkoopt of wilt verkopen, zul je over die winst – ook wel stakingswinst genoemd – inkomstenbelasting verschuldigd worden. Het daadwerkelijke tarief van die inkomstenbelasting kan als gevolg van lagere heffingskortingen zelfs meer dan 50% worden.
Onder voorwaarden heb je weliswaar recht op de Stakingsaftrek, maar deze vrijstelling is maximaal slechts € 3.630,–.

Met onderneming bedoel ik zowel de eenmanszaak (volgens mij bestaat er nog geen gender-neutrale term voor) als aandeel in een vennootschap onder firma of maatschap dan wel commanditaire vennootschap.

Als we eens uitgaan van een stakingswinst (na aftrek van die lage vrijstelling van € 3.630,–)  van € 100.000,–.

 • Bij een tarief van inkomstenbelasting van 50% betaal je aan inkomstenbelasting € 50.000,–. Netto hou je dus € 100.000,– minus € 50.000,– is € 50.000,– over.
 • Je kunt directe belastingheffing over de gerealiseerde fiscale stakingswinst voorkomen door voor hetzelfde bedrag bij een verzekeraar een lijfrente te kopen. Fiscaal betekent deze methodiek dat je, als ondernemer, in je aangifte inkomstenbelasting enerzijds de fiscale stakingswinst van € 100.000,– als inkomsten opneemt en tevens als fiscale aftrekpost die betaalde lijfrentekoopsom van € 100.000,–.
  Per saldo is de grondslag voor belastingheffing dus € 0,–

  Het grote nadeel van deze mogelijkheid is dat je wel de liquide middelen moet hebben om dat bedrag van € 100.000,– te betalen.

 • Een goed alternatief kan zijn dat je die lijfrente (in de fiscale wandelgangen nog steeds “Stamrecht” genoemd) niet bedingt bij een verzekeraar, maar juist bij de koper van je onderneming.
  Fiscaal heeft dit voor jou, als verkoper, dezelfde gevolgen als het betalen van een koopsom aan een verzekeraar en een groot voordeel is/kan zijn dat je natuurlijk niet die koopsom van € 100.000,– op je bankrekening hoeft te hebben.

Het bij de koper van je onderneming bedingen van een lijfrenteovereenkomst heeft als verkoper een aantal voordelen, te weten onder meer:

 1. Omdat de koper de koopsom niet in liquiditeit hoeft te hebben dan wel niet hoeft te financieren (en de banken doen al een poos heel afhoudend met financieringen van bedrijfsovernames in het MKB), kan je als verkoper een hogere prijs bedingen en
 2. Omdat je niet direct inkomstenbelasting over de stakingswinst hoeft te betalen, maar telkens over de te ontvangen lijfrentetermijnen, is het in haast alle gevallen zo dat het inkomstenbelastingtarief over die lijfrentetermijnen aanzienlijk lager is.

Het grootste nadeel kan zijn dat je voor het ontvangen van alle lijfrentetermijnen wel heel afhankelijk bent (geworden) en blijft van de toekomstige financiële situatie van de koper van je onderneming; dit kan best risicovol zijn; een professionele verzekeraar daarentegen zal niet snel “omvallen”.

Voor de koper zijn de belangrijkste voordelen dat hij (of zij):

 1. Voor de betaling van de koopsom geen externe financiering nodig heeft en dus de lijfrentetermijnen uit zijn cashflow kan voldoen en
 2. Mogelijk zelfs een lagere koopsom – lijkt paradoxaal met a. hiervoor, maar is het niet – hoeft te betalen omdat de verkoper per saldo netto meer kan overhouden aan de uiteindelijk te ontvangen lijfrentetermijnen.

Mijn advies is om in soortgelijke gevallen toch eens goed te – laten – berekenen en na te gaan of het alternatief van het bedingen van lijfrenteterrmijnen bij de koper van je onderneming inderdaad in financiële zin veel voordeliger is of kan zijn. Met andere woorden: mogelijk is dat alternatief wel erg wenselijk.