06-52500157 info@wisselkom.nl

“Gebraden duiven vliegen niemand in de mond”
(Je krijgt niets zomaar, je moet er wel enige moeite voor doen)

Een paar weken geleden ontving ik van een accountant het verzoek “om eens mee te kijken” bij een bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure betrof:

 • Aanslag inkomstenbelasting
 • Piloot (burgerluchtvaart), die gedurende het grootste deel van het jaar in loondienst was
 • Werkzaam voor een Engelse luchtvaartmaatschappij
 • Standplaats was Brussel
 • En de met de Belastingdienst lopende discussie of de piloot in aanmerking komt voor een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en zo ja, voor welk bedrag respectievelijk percentage van zijn Belgische looninkomsten als piloot.

Een eerste inventarisatie van onder meer de ingediende aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen leerde dat de accountant abusievelijk in de aangifte was vergeten te melden (“aan te vinken”) dat recht bestond op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Tevens had hij in de aangifte niet vermeld dat de piloot voor het werken in België niet premieplichtig was voor dat verdiende loon.
De Belastingdienst had de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen geheel gevolgd en dit zonder ook meer één vraag te stellen.

Bij de behandeling van de bezwaarprocedure zie je vervolgens dat ook de desbetreffende medewerker van de Belastingdienst weliswaar vragen stelt en om aanvullende informatie/bescheiden verzoekt, maar dat hij eigenlijk niet goed weet wat hij nu eigenlijk moet doen.

Een voorbeeld van dit laatste:

 • de Belastingdienst heeft de ingediende aangifte inkomstenbelasting geheel gevolgd
 • bij ontvangst van de aanslag inkomstenbelasting constateert de accountant dat er een fout in de aangifte is gemaakt
 • de accountant maakt dan ook bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting (materieel maakt hij eigenlijk bezwaar tegen de door hem verzorgde aangifte)
 • let op: we zitten dus nu in de bezwaarfase!
 • toch vermeldt de medewerker van de Belastingdienst in zijn vragenbrief naar aanleiding van het ingediende bezwaar: “…… als ik niet hoef af te wijken van de aangifte, ontvangt uw cliënt enige tijd na uw reactie het aanslagbiljet (GJ: vetgedrukt door mij) …..” en
 • nadat ik telefonisch contact heb opgenomen met deze Belastingdienstmedewerker en conform afspraak per e-mailbericht mijn fiscale opinie + aanvullende vragen naar hem heb gezonden
 • stuurt de medewerker zijn – overigens nauwelijks gemotiveerde – uitspraak op het ingediende bezwaar en schendt hij dus het hoorrecht van de piloot.

Teneinde de kosten van een eventuele beroepszaak te voorkomen, heb ik vandaag telefonisch contact opgenomen met de medewerker van de Belastingdienst. De medewerker wist niet eens dat hij het hoorrecht schond en stond “ineens” wel open voor mijn fiscale opinie en mijn fiscale toelichting met betrekking tot begrippen als grensarbeider, algemene compensatieregeling, werkzaamheid in België, et cetera.

Het heeft dus nogal wat moeite gekost, maar uiteindelijk zal de piloot een juiste gecorrigeerde aanslag inkomstenbelasting ontvangen en kan hij ook een bedrag op grond van de algemene compensatieregeling tegemoet zien.

Maar we, de piloot – de accountant – en ik, hebben er wel wat moeite voor moeten doen.