06-52500157 info@wisselkom.nl

Het komt – steeds vaker – voor dat de aandeelhouder van een in Nederland gevestigde BV (of NV) woont of is gevestigd in bijvoorbeeld België. Wanneer nu die BV aan haar aandeelhouder dividend wilt uitkeren, komt daar nogal wat bij kijken.

  • Allereerst dient de algemene vergadering van aandeelhouders te besluiten tot het ter beschikking stellen van het dividendbedrag.
  • Vervolgens dient het bestuur (= directie) van de BV eerst een balanstest en een uitkeringstoets te houden.
  • Wordt voldaan aan de balanstest en de uitkeringstoets, dan moet het bestuur ook nog eens nagaan of de BV de inhouding van (15%) dividendbelasting achterwege kan en mag laten; dit is get toepassen van de zogenoemde inhoudingsvrijstelling.

De balanstest: deze test houdt in dat het bestuur moet beoordelen of voorafgaande aan de beoogde dividenduitkering het eigen vermogen (in het algemeen de som van het aandelenkapitaal + algemene of winstreserves) groter is dan de wettelijke en statutaire reserves.

De uitkeringstoets: na het doen van de beoogde dividenduitkering moet de BV nog in staat zijn om aan haar financiële verplichtingen te (blijven) voldoen. Als beoordelingshorizon wordt vaak de termijn van één jaar aangehouden, maar deze termijn geldt zeker niet in alle gevallen.

Gaat het bestuur akkoord met de beoogde dividenduitkering terwijl niet wordt voldaan aan de vereisten van de balanstest en/of de uitkeringstoets, kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk (dus in privé) worden gesteld voor daarna onbetaald gebleven schulden, et cetera.

De inhoudingsvrijstelling: het bestuur van de BV zal moeten aantonen dat

  1. de aandeelhouder de aandelen van de BV niet alleen houdt met de bedoeling om belastingheffing te ontgaan en
  2. er mag ook geen sprake zijn van een kunstmatige constructie. De aandeelhouder moet een echte onderneming drijven of een wezenlijke functie vervullen binnen de groep, waartoe de Nederlandse BV behoort.

Wordt aan de vereisten voor de inhoudingsvrijstelling voldaan, dan moet de Nederlandse BV ook nog eens binnen één maand na het ter beschikking stellen van het dividend een schriftelijke melding zenden naar de Nederlandse Belastingdienst; dit is de zogenoemde notificatieplicht.
Belangrijk: het niet-tijdig voldoen aan deze verplichting kan een boete van maximaal 5.278,– opleveren.

Mijn advies is daarom om in alle gevallen van een beoogde dividenduitkering het vorenstaande goed in de gaten te (laten) houden.