06-52500157 info@wisselkom.nl

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat bijvoorbeeld de Belastingdienst je een aanslag toezendt en je van mening bent dat die aanslag onjuist is. Om die aanslag dan te laten veranderen, kun je een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst.

Als je een bezwaarschrift indient, moet deze wel aan een paar – formele – eisen voldoen, zoals onder meer:

  • Indienen bij het juiste kantoor van de Belastingdienst
  • Op tijd, dat wil zeggen: binnen de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na de dagtekening van de aanslag en
  • Vermelden waarom naar je mening de aanslag te hoog of onjuist is.

Verder kun je in je bezwaarschrift nog de volgende aspecten vermelden (dit is dus niet verplicht, maar ik ben van mening dat je dit altijd moet doen):

  • Je wenst – in persoon of telefonisch – te worden “gehoord” als de Belastingdienst voornemens is niet of niet geheel aan je bezwaren tegemoet te komen
  • Voorafgaande aan het eventuele “horen” wil je inzage in het desbetreffende dossier
  • Uiteraard wens je een vergoeding van de kosten van deze bezwaarfase, maar dan alleen als je een ter zake kundige adviseur (fiscalist, accountant, et cetera) hebt ingeschakeld en deze adviseur je ook declaraties zal sturen voor zijn/haar werkzaamheden.
  • Heb je de verwachting dat dit nodig is of heb je mogelijk op voorhand zelfs de wens ertoe, dan kun je de Belastingdienst verzoeken om toepassing van mediation
  • Je wilt van de Belastingdienst altijd een ontvangstbevestiging van je bezwaarschrift ontvangen; je weet dan zeker dat de Belastingdienst je bezwaarschrift heeft ontvangen.

Indien je dat wenst of mogelijk zelfs noodzakelijk acht, kun je de Belastingdienst in je bezwaarschrift verzoeken je uitstel van betaling te verlenen voor het door jou bestreden bedrag van de aanslag.

Belangrijk is wel dat je beseft dat je door middel van een bezwaarschrift de Belastingdienst niet (!) kan verzoeken om je een hogere aanslag op te leggen. Een bezwaar kan alleen bedoeld zijn om je in een betere (financiële) positie te brengen en dat is niet het geval als je verzoekt om een hogere aanslag; je wordt verondersteld dan geen belang te hebben bij het bezwaarschrift.

Opmerkelijk

Afgelopen week verscheen er in de media een artikel over een inwoner van Den Helder. Hij heeft de afgelopen decennia 60 (!) bezwaarschriften ingediend bij de gemeente Den Helder. De meeste bezwaarschriften betroffen de WOZ. Volgens die man heeft hij van die 60 bezwaarprocedures:
–   58 gewonnen
–   1 verloren en
1 bezwaarprocedure loopt thans nog.
De man verklaarde dat hij al zijn bezwaarschriften heeft ingediend om de gemeente Den Helder te dwingen beter haar best te doen en minder fouten te maken.

De reactie van de gemeente was – in mijn ogen – ontluisterend en geeft niet blijk van enige vorm van zelfreflectie: de gemeente vindt het jammer dat haar inwoner zoveel procedeert. De gemeente kijkt dus naar de proceskosten en niet naar de feitelijke oorzaak ervan: foute aanslagen!