06-52500157 info@wisselkom.nl

Een paar weken geleden was er een interessante discussie op een forum voor fiscale dienstverleners. De discussie betrof de vraag of je als accountant/administrateur van je klant kunt verlangen dat deze de door de accountant/administrateur uitgebrachte jaarrekening ook moest ondertekenen?

Uitgangspunt was dat het niet de jaarrekeningen van bv’s betrof, maar die van eenmanszaken, vennootschappen onder firma, et cetera, welke ondernemingen niet controleplichtig zijn. Ook bestaat er geen wettelijk recht om de handtekening van de klant te eisen.

Het is opvallend dat meerdere redenen worden genoemd om de jaarrekening door de klant te laten ondertekenen; ik vermeld er een paar:

  • Voorkomen dat klant later de accountant/administrateur verwijt dat deze “fouten had moeten zien” en dus die fouten had moeten corrigeren. M.a.w. eventuele navorderingsaanslagen van de Belastingdienst zijn dan de “schuld en verantwoording” van de accountant/administrateur. Door het ondertekenen van de jaarrekening bevestigt de klant dat hij/zij akkoord is met de jaarrekening en vrijwaart hij/zij de accountant/administrateur voor eventuele fouten en correcties
  • Door ondertekening bevestigt de klant richting de accountant/administrateur dat hij/zij geen fraude of iets dergelijks heeft gepleegd
  • Door ondertekening van de jaarrekening verklaart de klant dat hij/zij alle informatie naar eer en geweten heeft verstrekt, dat deze info juist en volledig is en dat de klant instemt met de jaarrekening
  • Door ondertekening gaat de klant akkoord met de opgestelde cijfers
  • Ondertekening is van belang voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de accountant/administrateur.

Het is ook opvallend dat meermalen als argument wordt gebruikt het voorkomen van “claims” van klanten. Verreweg de meeste accountants/administrateurs nemen in de door hen opgestelde jaarrekeningen een zogenoemde Samenstellingsverklaring op. In die Samenstellingsverklaring staat dat de jaarrekening is gemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens, waarbij de klant verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

Als je het voorgaande goed leest, dan is haast het uitgangspunt voor accountants/administrateurs dat ze een zekere vorm van argwaan hebben betreffende de “eerlijkheid” van hun klanten, toch?!

Ik kan me een veel krachtigere opstelling van de accountant/administrateur voorstellen, te weten dat hij/zij bij het uitbrengen van de jaarrekening verklaart dat hij/zij:

  • zijn/haar uiterste best heeft gedaan een zo juist en volledig mogelijke jaarrekening samen te stellen en
  • dat uiteraard heeft gedaan op basis van de door de klant aangeleverde informatie, welke informatie hij/zij zo goed mogelijk op juistheid en volledigheid heeft beoordeeld.

De klant kan vervolgens de uitgebrachte jaarrekening ondertekenen, waarmee hij/zij bevestigt dat hij/zij:

  • deze jaarrekening inderdaad heeft besproken met de accountant/administrateur
  • begrijpt wat de inhoud en strekking van de jaarrekening is en
  • volledigheidshalve ook nog eens bevestigt naar eer en geweten alle relevante informatie te hebben verstrekt.

Vooral die krachtigere verklaring van de accountant/administrateur lijkt me een goede zaak voor de dagelijkse praktijk. Zo krijg ik nog steeds (teveel) jaarrekeningen onder ogen, welke jaarrekeningen hele, hele grote fouten bevatten. Die grote fouten hebben dan ook dito gevolgen voor de desbetreffende ondernemers. En de accountant/administrateur dan? Ja, die verwijst naar diens “zwakke” Samenstellingsverklaring.

Mijn advies voor ondernemers is dan ook om, indachtig al het vorenstaande, aan de accountant/administrateur te vragen waarom je als ondernemer je handtekening zou plaatsen in de uitgebrachte jaarrekening.