06-52500157 info@wisselkom.nl

Steeds meer (toekomstige) echtparen gaan over tot het maken van huwelijkse voorwaarden en ook veel samenwonende partners maken afspraken in samenlevingsovereenkomsten, et cetera.

In al die voorwaarden/overeenkomsten zie je bepalingen opgenomen over:

  • wat nu precies de kosten van huishouding zijn en ook over
  • de te betalen rente over hypotheekschulden, aangegaan voor de eigen woning.

Voor wat betreft de te betalen rente over hypotheekschulden is vaak bepaald dat de beide partners die rentekosten betalen respectievelijk dragen op basis naar evenredigheid van hun inkomens.

Dit staat ook zo in de akte van huwelijkse voorwaarden van een vrouwelijke klant van mijn kantoor. Zij en haar man zijn thans verwikkeld in een (v)echtscheiding en in dat kader heeft zij mij verzocht haar persoonlijke fiscale situatie in kaart te brengen.

In de akte van huwelijkse voorwaarden staat letterlijk:
“De kosten van de huishouding worden betaald van de en/of-rekening van de echtgenoten. De echtgenoten maken elke maand een dusdanig bedrag over naar deze rekening dat daaruit de kosten van de huishouding kunnen worden betaald. Het over te maken bedrag wordt door hen berekend naar evenredigheid van hun inkomens.”.

En bij het uitgangspunt “naar evenredigheid van hun inkomens” wringt het naar mijn mening vaak in de praktijk; zo ook hier.

Bij de verzorging van de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de jaren tot en met 2020 deelt de accountant de totale rentelasten toe aan de partner van mijn klant; hij heeft immers het hoogste fiscale inkomen en door deze toedelling is de besparing van inkomstenbelasting het hoogst. De Belastingdienst volgt de ingediende aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de partner ontvangt de belastingteruggaven; het betreft een jaarlijkse teruggaaf van telkens meer dan € 8.000,–.

Let wel:

  1. in de akte van huwelijkse voorwaarden wordt een teruggaaf inkomstenbelasting niet aangemerkt als “inkomen”
  2. een teruggaaf inkomstenbelasting hoeft dan ook niet tussen de partners te worden verrekend en
  3. na ontvangst van die teruggaaf van € 8.000,– betaalt de partner dus per saldo aanzienlijk minder dan “naar evenredigheid van hun inkomens”.

Was/is dat de bedoeling?
–    Neen, althans niet volgens de vrouw.

Wat is de reactie van de desbetreffende notaris, die de akte van huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld en verleden?
–    Hierover is inderdaad niets in de akte opgenomen, dus de teruggaaf komt volledig aan de partner toe.

Wat is de reactie van de accountant, die al jaren de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verzorgt?
–    Wij kijken alleen naar de fiscaal meest optimale situatie van de beide partners. De huwelijkse voorwaarden betrekken wij daar niet bij.

Conclusie
Zowel de notaris als de accountant staan niet stil bij de mogelijke financiële gevolgen van een te verwachten teruggaaf inkomstenbelasting, welke teruggaaf een gevolg is van betaalde hypotheekrente voor de eigen woning!
Je kunt je dan ook met recht afvragen of de notaris en de accountant wel voldoende aan hun zorgplicht hebben gedacht.

Mijn advies is dan ook je huwelijkse voorwaarden, partnerregistratievoorwaarden of samenlevingsovereenkomst nog eens goed na te (laten) zien hoe om te moeten gaan met eventuele teruggaven inkomstenbelasting, et cetera.
Met zog toedelen is dus belangrijk.