06-52500157 info@wisselkom.nl

Er is een – uiteraard oude – latijnse uitdrukking: “Bellum est sua vitia nosse” en dat kan worden uitgelegd als: Het is mooi je eigen fouten te kennen.

De advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, de heer R.E.C.M. Niessen, heeft in een zaak over pensioengelden onder meer overwogen dat: “Van de medewerkers van de Belastingdienst kan worden verwacht dat zij ernaar streven om waar mogelijk belastingplichtigen, die onnodig en kennelijk onbewust handelingen verrichten die voor hen onbedoelde en onverwachte substantiële financiële nadelen brengen, daarop te attenderen, informatie te verstrekken en te bespreken of en hoe zij deze nadelen kunnen vermijden”.

Hoewel ik het volledig eens ben met de opvatting van de heer Niessen, blijkt uit de reacties op met name LinkedIn dat toch nog vele (fiscale) adviseurs apert tegen deze opvatting zijn. Deze adviseurs vinden dat advisering primair een taak van fiscalisten, et cetera is. De Belastingdienst moet zich in hun visie alleen bezighouden met het heffen en innen van belastingen, toeslagen, et cetera en zich dus moet beperken tot het uitvoeren van de wet.

Met andere woorden: de Belastingdienst moet fiscale advisering en begeleiding overlaten aan fiscale adviseurs, accountants en administrateurs. Je kunt deze personen en bedrijven onder één noemer vatten: (fiscale) intermediairs.

Ik vraag mij in alle oprechtheid af of de opvatting van die intermediairs wel een juiste opvatting is.

Als belastingadviseur (fiscalist) ben ik niet zo vaak maar toch regelmatig te vinden op diverse internetfora, waar vragen (kunnen) worden gesteld of casusposities aangedragen op het gebied van belastingen. Het is goed om te weten dat al deze fiscale intermediairs in het dagelijks leven hun klanten adviseren en begeleiden op het gebied van belastingen. Menigmaal ben ik toch nog erg verbaasd over het feit dat deelnemers aan discussies vaak niet eens de basale (!) kennis van belastingen en belastingzaken hebben, terwijl zij wel met verve hun standpunten en/of meningen verdedigen.
De argumentatie of motivering komt dan soms niet veel verder dan: “Ik vind dat …”. **
Hun argumentatie is totaal niet vaktechnisch gemotiveerd en wordt ook niet door wetteksten of jurisprudentie onderbouwd.

Met andere woorden: ik kan me goed voorstellen dat de advisering en begeleiding van klanten van deze adviseurs mogelijk – flink – tekort kan schieten en dan komen we toch weer uit op de bovenstaande overweging van de heer Niessen en is inmiddels mogelijk ook de eerste zin van dit blog duidelijk(er).

Ik ben en blijf daarom van mening dat de overweging van de heer Niessen navolging verdient.

NB:

  • Net als iedereen maak ook ik wel eens vaktechnische fouten; dat is menselijk en dus helemaal niets mee mis en
  • ** Zoals wij hier in Brabant schertsenderwijs zeggen: Wat je vindt, moet je naar de politie brengen