06-52500157 info@wisselkom.nl

Recentelijk is de zogenoemde “Ombuigingslijst” uitgelekt (je vraagt je wel eens af of er sowieso bij Ministeries nog iets wel geheim kan blijven!) en daarom heeft het Ministerie van Financiën besloten die lijst te publiceren. De ombuigingslijst is een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen voor de Overheid te realiseren.

Let wel: de in deze Ombuigingslijst vermelde voorstellen, zijn slechts voorstellen/ideeën van onder rmeer het Ministerie van Financiën en het is allerminst zeker of überhaupt één of meerdere van die voorstellen/ideeën ook daadwerkelijk door de politiek naar voren zullen worden gebracht.

Nr. Maatregel 2017 2018 2019 2020 2021 struc struc in
 

1

 

Verhogen boetes met 20%

 

-48

 

-49

 

-49

 

-49

 

-49

 

-49

 

2020

2 Verhogen 1e en 2e aanmaning   -5 -5 -5 -5 -5 2020
3 Administratiekosten boetes   -22 -22 -22 -22 -22 2017
4 2 euro voor Belastingtelefoon -20 -20 -20 -20 -20 -20 2017
5 Aanbesteding Attradius     -2 -2 -2 -2 2019
6 Verhoging premie-inkomsten EKV -5 -5 -5 -5 -5 -5 2017
7 Alle toeslagen berekenen op t-2   -8 -8 -8 -8 -8 2018
8 Afschaffen middelingsregeling       -68 -78 -80 2022
9 Periodieke giften   -90 -90 -90 -90 -90 2018
10 Afschaffen meeneembaarheid PM PM PM PM PM PM 2018
11 Invoeren maximum grondslag   -187 -187 -187 -187 -187 2018
12 Invoeren “earnings stripping” vpb   PM PM PM PM PM 2018

 1. Verhogen boetes met 20%
Het is mogelijk om het bedrag van de boetes die de Belastingdienst oplegt te verhogen. Dit betreft het verhogen van de prijs. Voorstel is alle boetes te verhogen met 20%. Dit vereist een wijziging in de lagere regelgeving. Ingaan per 2017 lijkt realistisch gezien de vereiste wijzigingen. Er is geen rekening gehouden met het oninbare deel van de boetes. Bij de concrete invulling zullen deze gegevens wellicht leiden tot een iets gewijzigde reeks, onder meer door nadere berekening van gedragseffecten.

2.Verhogen kosten aanmaningskosten
Het is mogelijk om het bedrag van de aanmaningkosten (7 en 15 euro) te verhogen. Deze kosten worden zodanig verhoogd dat het een structurele besparing van 5 mln. oplevert. Dit vereist een wetswijziging in de kostenwet.

3. Administratiekosten boetes
De Belastingdienst maakt kosten voor het opleggen en innen van boetes. Deze administratie-kosten zouden, net als bij het CJIB, doorbelast kunnen worden aan degene die de boete moet betalen. Conform het CJIB zou een administratiebedrag van 9 euro per boete kunnen worden gehanteerd. Dit vereist een wijziging van de regelgeving, invoering is mogelijk vanaf 2018.

4. 2 euro per gesprek doorbelasten voor Belastingtelefoon

Er kan voor gekozen worden om, gezien de gemiddelde kosten van 7 euro per gesprek voor de Belastingtelefoon, de burger 2 euro te laten betalen. Er wordt in de cijfers uitgegaan van een daling van het callvolume van 12,5 mln. naar 10 mln. calls. De uitvoeringskosten zijn in de berekening niet meegenomen. Verder zijn de gedragseffecten van deze ombuiging afhankelijk van de invoering van de website mijnbd.nl. Met deze website wordt verwacht dat het aantal telefoongesprekken terugloopt. Over de precieze vormgeving van deze maatregel kan gediscussieerd worden. Er is immers de mogelijkheid om een bedrag per minuut te rekenen. Het UWV ter vergelijking rekent 4 cent per minuut. Voor de huidige reeks is uitgegaan van eenmalige gesprekskosten van 2 euro. Deze maatregel vereist een wetswijziging.

7. Alle toeslagen berekenen op t-2
SZW is bezig met een onderzoek naar een stelselwijziging voor de kinderopvangtoeslag. Een van deze mogelijkheden is dat de huurtoeslag en zorgtoeslag wordt uitbetaald op basis van het inkomen van t-2. Dit voorkomt het rondpompen van geld met voorschotten en nabetalingen. Uitgegaan wordt van een reductie in de kosten van het uitbetalen van 7,7% en een reductie van de invorderingskosten met percentages die gepresenteerd zijn in de veertiende halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst. De reductie in uitvoeringskosten bespaart 8 mln. Er moet wel rekening gehouden worden met een vangnetregeling.

8. Afschaffen
middelingregeling
Door middel van de middelingregeling in de inkomstenbelasting kan de progressiviteit van de inkomstenbelasting worden gedempt door het inkomen van drie opeenvolgende jaren over de jaren te middelen. Er kan besloten deze inkomensmiddeling af te schaffen. Deze wijziging vergt een wetswijziging. Deze budgettaire reeks is op kasbasis.

9. Periodieke
giften onder de drempel overige giften brengen
Voor de gewone giften aan goede doelen (ANBI’s en SBBI’s) geldt een drempel van 1% van het inkomen, met een minimum van € 60. Voor periodieke giften geldt geen drempel. Bij het Belastingplan 2017 is reeds aangekondigd in het kader van de evaluatie giftenaftrek te onderzoeken of het mogelijk is periodieke giften aan incidentele giften gelijk te schakelen door beide giften onder eenzelfde drempel en plafond te brengen. Dit kan leiden tot een betere naleving (meer duidelijkheid voor belastingplichtige en minder constructies). Er kan besloten worden deze ongelijkheid af te schaffen, door voor alle giften aan goede doelen de huidige drempel toe te passen. Dit vergt een wetswijziging.

10. Afschaffen meeneembaarheid persoonsgebonden aftrek naar volgende jaren
De persoonsgebonden aftrekposten (o.a. scholingskosten, giften, etc.) die niet in aftrek zijn gebracht in een bepaald jaar, omdat de belastingplichtige een te laag inkomen heeft, zijn mee te nemen naar toekomstige jaren. Er kan voor gekozen worden deze meeneembaarheid af te schaffen. Deze maatregel is een aanzienlijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst. De maatregel vergt een wetswijziging.