06-52500157 info@wisselkom.nl

Waarom uw pensioenbrief aanpassen?

Met ingang van 1 januari 2014 zullen er, zoals het er thans naar uit ziet, op het pensioengebied een aantal wijzigingen plaatsvinden. Het betreft dan onder meer:

  1. De verhoging van de pensioenleeftijd en
  2. Versobering (= verlaging) van de – jaarlijkse – pensioenopbouw.

Het directe gevolg hiervan is dat de pensioenrichtleeftijd (dat is de leeftijd waarbij een maximaal pensioen kan worden opgebouwd) per 1 januari 2014 wordt verhoogd naar 67 jaar.

Gelijktijdig met deze verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, worden de te hanteren jaarlijkse opbouwpercentages voor een fiscaal gefaciliteerd pensioen verlaagd (naar – vermoedelijk –  1,90% voor eindloonregelingen, welke regeling gebruikelijk is voor DGA’s).

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, zal een verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd worden gekoppeld aan de (algemene) levensverwachting en dit wordt voor het eerst beoordeeld per 1 januari 2015.

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de versobering van de (jaarlijkse) pensioenopbouw per 1 januari 2014 hebben tot gevolg dat de pensioenovereenkomst (ook wel “Aanvullende Arbeidsovereenkomst” geheten), welke ten grondslag ligt aan het in eigen beheer gehouden pensioen van de directeur-grootaandeelhouder, in nagenoeg alle gevallen moet worden aangepast; het betreft dan altijd pensioenregelingen, welke nog niet tot uitkering zijn gekomen.

Belangrijk: indien een aanpassing van deze pensioenovereenkomst achterwege blijft, wordt vanaf 1 januari 2014 niet langer voldaan aan de wettelijke vereisten ten aanzien van het pensioen in eigen beheer. Een direct gevolg hiervan zal dan zijn dat alle tot op heden opgebouwde pensioenaanspraken ineens en in één keer in het jaar 2014 tot het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder moeten worden gerekend.

Uiteraard moet in dit kader het voornemen van het huidige kabinet, zijnde een nog verdere versobering van de grondslagen van een pensioenregeling, zoveel mogelijk nu al worden meegenomen. Echter, het is op dit moment nog geheel niet duidelijk of en onder welke voorwaarden en met welke wijzigingen de huidige wetsvoorstellen door de Eerste Kamer zullen worden gesanctioneerd; het is de bedoeling van de wetgever om de ingediende wetsvoorstellen uiterlijk met ingang van 1 januari 2015 tot wet te verheffen.

Pensioenbrief aanpassen tips

 Gezien het vorenstaande is het absoluut aan te raden dat u het volgende doet of laat doen:

      Opstellen van notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in welke vergadering wordt beslist de huidige pensioenregeling te actualiseren conform de komende wetgeving met ingang van 2014;

      Opstellen van aangepaste Pensioenbrief (= Aanvullende Arbeidsover-eenkomst)

© Wisselkom Belastingadviseurs