06-52500157 info@wisselkom.nl

Veel ondernemers, maar in toenemende mate ook particulieren, zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Dat hebben ze gedaan om (bepaalde) ondernemersrisico’s uit te sluiten of te beperken.
In veel huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de echtelieden jaarlijks of periodiek met elkaar hun inkomsten moeten verrekenen. Echter, de praktijk leert helaas nog steeds dat die jaarlijkse verrekening niet gebeurt/wordt vergeten.
Het gevolg daarvan zal zijn dat bij een eventuele echtscheiding het dan aanwezige (uw) vermogen gelijkelijk met elkaar moet worden verdeeld als ware u sinds uw huwelijk of aangaan van huwelijkse voorwaarden altijd gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen ……… en dat wilde u nu juist niet!

Advies:
1. U bent één of meerdere jaren vergeten met elkaar te verrekenen: zorg dan voor een vaststellingsovereenkomst, waarin u alsnog de afgelopen jaren met elkaar verrekent en onderteken beiden die overeenkomst.
2. U moet nog over 2014 en/of 2015 verrekenen: ga na wat in uw huwelijkse voorwaarden over de jaarlijkse verrekening is opgenomen en voer dat uit (bijvoorbeeld opstellen van overzicht van relevante inkomsten en uitgaven en de daar uitvloeiende bedragen voor verrekening, gevolgd door ondertekening door beiden van dat overzicht).

NB: denkt u ook aan de op 1 januari 2012 ingevoerde wettelijke “beleggingsleer voor vergoedingsrechten”. Die ziet – kort weergegeven – toe op het volgende:
– De ene echtgenoot stelt de andere echtgenoot financieel in staat om een
onderneming te beginnen
– Die onderneming wordt in de loop van de jaren veel waard
– De echtgenoten gaan scheiden
– Die ene echtgenoot deelt nu mee in de waardestijging van de onderneming.
Deze vergoedingsregeling is nog bij velen onbekend en kan/zal in voorkomende gevallen voor grote financiële verrassingen zorgen!