06-52500157 info@wisselkom.nl

Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld een (Holding-)BV leningen verstrekt aan een dochter-BV en/of directeur-groot aandeelhouder (DGA). Voor de BTW is zo’n lening verstrekking een economische en dus belaste activiteit, alleen geldt hiervoor wel een BTW-vrijstelling. Het gevolg van die BTW-vrijstelling is dat de rente-opbrengsten uiteraard ook zijn vrijgesteld.
In de praktijk wordt alle aan de (Holding-)BV in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in aftrek gebracht. Dit is echter niet juist omdat een deel van de omzet van de (Holding-)BV immers uit onbelaste rente-omzet bestaat.
Het vorenstaande betekent daarom dat een deel van de in rekening gebrachte BTW niet als voorbelasting in aftrek mag worden gebracht en dit volgens het zogenoemde pro rata-beginsel.

Een voorbeeld: De totale omzet is € 100.000, waarvan € 10.000 rente-opbrengsten. De aan de (Holding-)BV in rekening gebrachte BTW is € 20.000.
De niet-aftrekbare BTW/voorbelasting wordt dan € 10.000/€ 100.000 x € 20.000 = € 2.000.

Overig:
– De hiervoor vermelde pro rataberekening hoeft niet te worden toegepast als de leningsactiviteiten van bijkomstige aard zijn.
– Deze problematiek is niet aan de orde als sprake is van ene fiscale eenheid voor de BTW.
– Het geldt natuurlijk ook voor rekening-courantverhoudingen.

Het is goed te weten dat de Belastingdienst sinds enige tijd ook aandacht heeft voor deze toe te passen pro rataberekening.