06-52500157 info@wisselkom.nl

Je bent ondernemer en je hebt veel en goede klanten. Dan kan (en mogelijk zelfs: zal) het weleens voorkomen dat een klant een factuur van je niet betaalt.
Uiteraard heb je dan de mogelijkheid van het sturen van een betalingsherinnering of aanmaning, maar als de klant de factuur nog steeds niet betaalt, heb je n.m.m. alleen nog de mogelijkheid om

  1. Af te zien van verdere invorderingsmaatregelen, bijvoorbeeld omdat eventuele kosten niet opwegen tegen de hoogte van de factuur of het te verwachten bedrag van betaling of
  2. Naar de rechter te stappen om op deze manier betaling van je factuur af te dwingen.

Bij mogelijkheid b. zul je in bepaalde gevallen een advocaat moeten inschakelen. Dit kan een advocaat/jurist van bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar zijn dan wel een advocaat naar eigen keuze. In beide gevallen word je geconfronteerd met of een te betalen eigen risico of hoge advocaatkosten. De – vooral – financiële drempel kan dan een te hoge drempel worden.

Wat zou het mooi zijn als je bij een gang naar de rechter zonder meer, dus geheel automatisch, op basis van wet- en regelgeving recht hebt en krijgt op:

  • een wettelijke verhoging van het te betalen bedrag van 50%
  • toekenning van de wettelijke rente van thans 8%.

Uiteraard is die verhoging van 50% op dit moment nog onbestaand.

Naar mijn mening zou bovenstaande regeling voor vele, vooral kleine(re), ondernemers een goede uitkomst zijn. Misschien kun je het zelfs een “drukmiddel” richting hun klanten noemen. Maar, vergelijk dit eens met bijvoorbeeld een werknemer, die nog recht heeft op betaling van zijn salaris en waarbij de werkgever die betaling niet kan of wilt doen. Die werknemer heeft uit hoofde van de wet inderdaad recht op:

  • die wettelijke verhoging van het te betalen bedrag van 50% en
  • die toekenning van wettelijke rente van thans 8%.

In een tijd dat de politiek en ook vakbonden steeds harder roepen om met name zzp’ers en andere kleine ondernemers zoveel mogelijk gelijk te trekken met werknemers, is het dus zo gek nog niet om het vorenstaande nog eens goed in ogenschouw te nemen.

De eventuele voordelen zijn evident:

  • als klant zul je de ontvangen facturen tijdig betalen
  • waardoor die ontvangende ondernemer op zijn beurt ook beter in staat is de door hemzelf ontvangen facturen tijdig te betalen
  • omdat n.m.m. sprake is van een drukmiddel, zal het aantal zaken, welke bij de rechter worden aangebracht, ook minder worden.

Ik verwacht echter niet dat een en ander binnen afzienbare tijd zal veranderen.