06-52500157 info@wisselkom.nl

De coronacrisis heerst nu haast één jaar in Nederland. Het kabinet heeft in die periode vele maatregelen genomen om de crisis te bestrijden en/of zo beheersbaar mogelijk te houden. Het is iedereen wel goed bekend dat sommige maatregelen zo draconisch waren/zijn dat de verwachting is dat binnen afzienbare tijd vele ondernemers en ondernemingen niet langer in staat zijn om aan hun schuldverplichtingen te voldoen; een mogelijk faillissement zou dan wel eens het gevolg kunnen zijn.

Maar gelukkig hoeft een faillissement niet altijd de uitkomst te zijn van financiële problemen: sinds 1 januari 2021 is er Wet Homologatie Onderhand Akkoord (WHOA).
De WHOA moet het voor schuldenaren mogelijk maken om door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord een dreigend faillissement te voorkomen.
Het – in mijn ogen – meest essentiële van deze WHOA is dat je door het aanbieden van een onderhands akkoord alle (!) schuldeisers als het ware kunt “dwingen” mee te werken aan het akkoord.

Tot 1 januari van dit jaar gebeurde het meer dan regelmatig dat de schuldeisers een aanbod van een schuldenakkoord ontvingen, maar dat één of enkele schuldeisers door het niet-instemmen met het aangeboden akkoord het faillissement van de schuldenaar bewerkstelligde. Een “relatief kleine” schuldeiser kon daardoor alles blokkeren.

Dat laatste is nu veel en veel moeilijker gemaakt.

Wanneer een ondernemer of onderneming

  • in financiële problemen verkeert
  • nog steeds bedrijfsactiviteiten heeft maar
  • nog wel levensvatbaar is,

kan die ondernemer of onderneming nu gebruik maken van de WHOA.

Om gebruik te kunnen maken moet je wel een Stappenplan volgen en dat Stappenplan kun je onder andere hier vinden: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/stappenplan-whoa-aanvragen/

Overigens is het voor bestuurders van bijvoorbeeld bv’s en nv’s zeer belangrijk dat zij tijdig de betalingsonmacht van de bv of nv melden. Deze melding moet niet alleen worden gedaan bij de Belastingdienst, maar – indien van toepassing – ook bij UWV en pensioenfonds. In de praktijk komt het helaas te vaak voor dat melding bij UWV en/of pensioenfonds niet gebeurt.
Wanneer je als bestuurder/feitelijk leider van een bv of nv niet tijdig of niet volledig de betalingsonmacht meldt, kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van belastingen, heffingen en premies (= bestuurdersaansprakelijkheid); dat is dus een risico, welke je moet en ook kunt voorkomen.

Advies: Ben je in de situatie gekomen dat je niet langer in staat bent om aan je schulden te voldoen, aarzel dan niet en neem zo spoedig mogelijk contact op met je adviseur en/of insolventie-advocaat.