06-52500157 info@wisselkom.nl

Dat was de titel van een Nederlands televisieprogramma, welke de VARA uitzond in de jaren 1963 tot 1966. Het was een satirisch programma met uiteraard dito inhoud.

Twee weken geleden, nog juist voor de uiterste inleverdatum van de aangiften inkomstenbelasting 2018, ontving ik van een accountantskantoor een concept-jaarrekening 2018 van een eenmanszaak. De medewerker van het accountantskantoor verzocht mij een fiscale review te doen van deze concept-jaarrekening.

De concept-jaarrekening bevatte wel een paar fiscale onderwerpen, welke aandacht behoefde, maar het meest in het oog springende was de hoge omzetbelastingschuld op 31 december 2018; deze was ruim € 30.000,–. Uit de specificatie van deze schuld bleek dat deze schuld in het geheel bestond uit niet-ingediende suppletie-aangiften BTW van de jaren 2015 tot en met 2017 en de suppletie-aangifte BTW van het jaar 2018 zelf.

Het was met name de hoogte van het totaalbedrag van de omzetbelastingschuld, welke voor de desbetreffende ondernemer, maar ook voor het accountantskantoor voor grote en vervelende problemen kan zorgen.

De problemen van de ondernemer zullen duidelijk zijn: blijkbaar heeft hij niet voldoende liquide middelen om de bedragen van de nog in te dienen suppletie-aangiften BTW te kunnen betalen. Dat zal ook de reden zijn geweest dat hij niets heeft ingediend bij de Belastingdienst.
Wanneer hij die vier suppletie-aangiften BTW alsnog indient, zal hij naheffingsaanslagen omzetbelasting ontvangen en die naheffingsaanslagen zullen zeker telkens een boete van ten minste 50% bevatten.
Voor de ondernemer in kwestie is dan maar te hopen dat hij met de Ontvanger van de Belastingdienst een acceptabele betalingsregeling kan treffen.
Overigens was/is deze ondernemer “technisch failliet”, maar laten we hopen dat hij alsnog zijn financiële problemen overwint.

Maar ook het accountantskantoor kan grote problemen verwachten.

  1. Het accountantskantoor kan door de Belastingdienst worden aangemerkt als “medepleger” en de Belastingdienst kan/zal in voorkomende gevallen het accountantskantoor daarom een forse boete kunnen opleggen en
  2. Het accountantskantoor zal ook op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) een melding moeten doen omdat het niet-indienen van een suppletie-aangifte BTW volgens die Wwft wordt aangemerkt als fraude!
    Op zich is het natuurlijk op zijn minst “raar” om dit te bestempelen als fraude nu die hoge omzetbelastingschuld nota bene gespecifieerd in de jaarrekening staat en je in de aangifte inkomstenbelasting ook die specificatie moet opnemen en
  3. Het is niet uitgesloten dat het accountantskantoor bij het niet-melden van deze fraude tuchtrechtelijk en ook strafrechtelijk wordt vervolgd.

Ik heb dan ook het accountantskantoor in overweging gegeven om:
– zo spoedig mogelijk afscheid te nemen van deze klant en
– en binnen 14 dagen deze “fraude” te melden.

Maar kun je eigenlijk wel spreken van fraude?
Volgens de FIOD is fraude “ …. een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn”. En daarvan was in de concept-jaarrekening nu juist geen sprake; de omzetbelastingschuld staat er duidelijk gespecificeerd in!

Is deze regeling satirisch bedoeld? Ik weet het niet, maar er zijn naar mijn mening wel satirische trekjes in te ontdekken.